Cookie beleid DCV

De website van DCV is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Statuten

 

badge_kleur.png 

Statuten Normen & Waarden

voetbalvereniging DCV Krimpen aan den IJssel

 

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Doelstelling

2.1 Beleidskader: preventief en correctief optreden

3. KNVB Convenant

4. Gedragsregels

5. Normen en Waardencommissie (N&W)

5.1 Taakstelling

5.2 Samenstelling

5.3 Werkwijze

6 Sancties

 

Bijlagen

Bijlage 1:      Samenstelling Normen- en Waardencommissie  en termijnstelling

Bijlage 2:      Gedragsregels ten aanzien van de aandachtsgebieden:

Bijlage 3:      Gedragsregels ten aanzien van de doelgroepen:

Bijlage 4:      Modelformulier klachten

Bijlage 5:      Overzicht sancties

 

1. Inleiding

De voetbalvereniging  DCV biedt haar leden de gelegenheid om te kunnen voetballen ongeacht het doel:  prestatie- dan wel recreatie voetbal. Belangrijk is dat spelers plezier beleven in het voetbal en   zich kunnen ontwikkelen. Een goede organisatie van de vereniging draagt daar toe bij, zo ook duidelijkheid waar DCV voor staat. De club voelt zich in dat opzicht verantwoordelijk niet alleen voor alles wat zich op het eigen sportcomplex afspeelt maar ook namens DCV daar buiten, niet alleen wat de voetbalsport betreft maar ook waar het gaat om de beleving en het gevoel van geborgenheid / veiligheid. Ons sportcomplex moet aanvoelen als een ontmoetingsplek waartoe sporters zich thuis en tot elkaar aangetrokken voelen om gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. 

DCV is zich ervan bewust dat de club met alle spelers, begeleiders, trainers, scheidsrechters, vrijwilligers maar ook de ouders / verzorgers, een weerspiegeling is  van de maatschappij,  waar ook de club deel van uitmaakt en waar gedragsregels gelden, maar waar zich ook incidenten en excessen voordoen die niet passen binnen wat we beschouwen als normale en acceptabele omgangsvormen. Dat betekent niet dat we normoverschrijdend gedrag binnen de vereniging maar moeten accepteren als maatschappelijk verschijnsel.

Om die reden heeft DCV gedragsregels opgesteld die door het bestuur en de commissies actief worden uitgedragen, maar ook trainers, begeleiders, scheidsrechters, vrijwilligers en ouders / verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en een voorbeeldfunctie als het gaat om het uitdragen en het bewaken van de gedragsregels.

Dat heeft bijgedragen tot het statuut Normen & Waarden van DCV. Bij het opstellen van dit statuut is rekening gehouden met hieronder benoemde  aandachtsgebieden. De gedragsregels  gelden voor alle geledingen en doelgroepen,  die onderdeel zijn van de totale organisatie van DCV.

 

Aandachtsgebieden:

 • Sportcomplex
 • Kantine
 • Kleedkamers
 • Velden
 • Kleding en materiaal
 • Alcohol, tabak en drugs

Doelgroepen:

 • Speler / aanvoerder
 • Kaderlid (trainer/leider/vrijwilliger)
 • scheidsrechter
 • Ouder / verzorger en toeschouwer

Over wie gaat het?
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger / scheidsrechter / kaderlid bij DCV wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders / verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode wordt door iedereen bij DCV uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hier op kunnen en durven aanspreken.

Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan, het gaat over regels en het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Het is daarom van belang om eerst duidelijk te krijgen wat die regels zijn die DCV voorstaat en wat daaronder wordt verstaan.  om ertoe te komen dat iedereen weet.  Daarna spreken we met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal).

Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, toeschouwers, ouders, vrijwilligers, kaderleden, scheidsrechters) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? Dan neemt de club  maatregelen ook wel sancties genoemd. 

2. Doelstelling
Het valt niet meer te ontkennen dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker sprake is van conflicten of incidenten die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. De simpele constatering dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet langer de dooddoener zijn en wat in belangrijke mate heeft bijgedragen tot de samenstelling van deze gedragsregels  en waarmee adhesie van een ieder voor deze ontwikkelingen gepast is.

Het bestuur van onze vereniging wil in KNVB-verband meehelpen om excessen tegen te gaan door dit statuut in het leven te roepen en preventief en correctief beleid te voeren waar het gaat om het sociaal-ethisch beleid binnen de invloedssfeer van onze vereniging . Als uitgangspunt geldt de code die het Landelijk Platform Tegen Geweld op Straat geformuleerd heeft, kernachtig weergegeven: “Respect voor de ander, Geweldloosheid, Aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en wat niet”.

2.1 Beleidskader: preventief en correctief optreden
Het beleid zal er op gericht zijn om excessen te voorkomen (preventief), maar ook, indien deze voorkomen, consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van dit statuut vormt dan ook een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van DCV,  dat elke vorm van verbaal en / of fysiek geweld niet kan en niet zal worden getolereerd.

Preventief beleid bestaat hieruit, dat er gedragsregels worden opgesteld, waaraan de leden (en gasten / bezoekers) zich dienen te houden en daarop kunnen worden aangesproken.

Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten / bezoekers) zich anders gedragen dan de  gedragsregels aangeven en daarom voor de tenuitvoerlegging van sancties in aanmerking komen.

Dit beleid wordt in de vereniging kenbaar gemaakt en verder uitgewerkt in een actieplan, waarin permanente voorlichting (ook voor nieuwe leden) een duidelijk waarneembare component dient te zijn.

De uitwerking van beleid is weergegeven in het actieplan en de uitvoering ervan wordt belegd bij een daartoe ingestelde ‘commissie Normen en Waarden’ (hierna te noemen N&W). Het beleid wordt regelmatig door N&W en het bestuur geëvalueerd en indien nodig voor het volgende seizoen bijgesteld.

Dit statuut dient te worden beschouwd als een specifiek huishoudelijk reglement op het gebied van gedragsreglementering. De verenigingsstatuten schrijven voor dat de bevoegdheid tot het vaststellen van een huishoudelijk reglement is voorbehouden aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) en is voorafgegaan aan een bestuursbesluit.  Vooruitlopend op de instemming van de ALV treedt dit statuut (onofficieel) in werking nu het bestuur in vergadering akkoord is gegaan.

3. KNVB Convenant
Bij de totstandkoming van dit statuut (gedragsreglement) heeft het KNVB convenant een duidelijke rol gespeeld. Het vormt dan ook de leidraad en toetssteen voor de inhoud van dit statuut. Het KNVB Convenant luidt als volgt:

De ondertekenaars KNVB, LBA, VVON, BZV, COVS:

Stellen vast dat er in toenemende mate sprake is van onrechtmatig handelen jegens scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, tegenstanders en supporters;

Veroordelen elke vorm van verbaal en / of fysiek geweld bij de uitoefening van de voetbalsport;

Benadrukken dat ieder lid van de KNVB verplicht is de belangen van de voetbalsport niet te schaden;

Zijn van mening dat het beleid van alle bij de voetbalsport betrokkenen gericht dient te zijn op het bevorderen en doen bevorderen van wederzijds respect en begrip;

Stellen zich ten doel te komen tot algemeen geaccepteerde gedragscodes binnen de amateurvoetbalsport;

Verplichten zich alle in het werk te stellen om te komen tot naleving van reeds vastgestelde gedragscodes.”

Aan de inspanningsverplichting om dit convenant vorm en inhoud te geven voldoen wij door een algemeen geaccepteerde gedragscode op te stellen, die geldigheid heeft voor onze vereniging en door alles in het werk te stellen tot naleving daarvan te komen.

 

4. Gedragsregels
DCV vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden voor, tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels, die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn. Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en de tegenstander in gezamenlijkheid  beoefent. Wat dat betreft geldt: ‘Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal’.

 • We doen niets wat de goede naam van DCV in diskrediet kan brengen.
 • We onthouden ons van onsportief gedrag.
 • We gedragen ons waardig ten opzichte van onze medespelers, de tegenstander, de (assistent) scheidsrechter
 • We onthouden ons van discriminatie, grof taalgebruik, irriterend of kwetsend gedrag en  pesten.
 • We gaan zorgvuldig en verantwoord om met eigendommen van DCV en ook die van andere verenigingen.
 • DCV is aangesloten bij het “Convenant van Voetbalverenigingen”, die onderling gegevens en informatie over (ex-)leden uitwisselen.

In de bijlage 2 en 3 worden de gedragsregels respectievelijk per aandachtsgebied en per doelgroep gespecificeerd 

5. Norman en waardencommissie

5.1 Taakstelling

De commissie Normen en Waarden (N&W) is een door het bestuur ingestelde adviescommissie, die de volgende taakstelling heeft, die beantwoordt aan de in hoofdstuk 2 vermelde doelstelling:

 • Acties ontwikkelen en uitvoeren die blijk geven van het feit dat DCV de onderstaande doelstellingen onderschrijft:
  • De door de KNVB op het gebied van te hanteren normen en waarden in de voetbalsport opgestelde regels
  • het algemeen in de Nederlandse samenleving geaccepteerde geldende (al dan niet wettelijk geregelde) stelsel van normen en waarden (gevoed uit meerderheidsstandpunten voortgekomen uit traditie, gewoonte, integratie etc.)
  • Bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat waarin elk lid zich thuis voelt, met respect en goede omgangsvormen met elkaar omgaat en zijn / haar sport op correcte wijze beoefent.
  • Het bewaken van de in de Algemene Ledenvergadering vastgestelde gedragsregels van DCV welke te maken hebben met normen en waarden (opgenomen in hoofdstuk 3 van dit statuut).
  • Het uitvoeren en evalueren van een procedure bij conflicten en incidenten (meldingsprocedure, hoor en wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid etc.)

Hieruit kunnen de volgende deeltaken worden afgeleid:

 1. Instrueren en voorlichten van trainers, leiders, medewerkers en spelers door middel van:
 • Het organiseren van instructie- en voorlichtingsbijeenkomsten met technische staf;
 • Het organiseren van instructie- en voorlichtingsbijeenkomsten met leden van de diverse commissies;
 • Het organiseren van instructie- en voorlichtingsbijeenkomsten met barmedewerkers;
 • Het organiseren van bijeenkomsten met spelers (gedrag, spelregels, kleedkamerhygiëne, sancties, etc.);
 • Het (mede-)organiseren van ouderavonden;
 • Het verzorgen van voorlichting op de website.
 1. Onderzoeken en beoordelen van conflicten en incidenten (adviesbevoegdheid):
 • Het behandelen van de schriftelijk aangemelde conflicten en incidenten conform de hierna beschreven werkwijze;
 • Het adviseren van het bestuur inzake de aan betrokkene(n) op te leggen sanctie;
 • Toezicht en controle op de tenuitvoerlegging van de sanctie.
 1.  (Laten) toepassen van KNVB-regels en –richtlijnen:
 • Gebruik maken van KNVB publicaties zoals: Reglementenbundel, bewaarnummer en handleiding voor scheidsrechters;
 1.  Evaluatie en verslaglegging:
 • Jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van het actieplan
 • Bijstelling van het actieplan voor het komende seizoen n.a.v. de evaluatieresultaten;
 • Jaarlijkse verslaglegging van N&W t.b.v. de ALV

 

5.2 Samenstelling
De N&W bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden, waarvan 1 voorzitter, 1 secretaris en verder leden. De leden kunnen elk één stem uitbrengen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De leden worden aangetrokken uit de volgende geledingen van de vereniging:

 • Bestuur (verplicht)
 • Jeugd (bij voorkeur een ouder van een jeugdspeler);
 • Senioren;
 • Technische staf;
 • (club)scheidsrechters

De leden worden benoemd door het bestuur.

Bij voorkeur zijn de voorzitter en de secretaris van deze commissie geen lid van het bestuur.

Noot: Tijdens de opstartperiode van de commissie kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Na de opstartperiode (maximale duur 12 maanden) worden de functies dan overgedragen aan de commissieleden.

De commissie regelt zelf haar interne huishoudelijke werkwijze t.b.v. het voorzitterschap, het secretariaat, het uitschrijven van commissievergaderingen, agendering en verslaglegging. De verslaglegging wordt ter kennisneming aan het bestuur toegezonden.
Na behandeling van een normen en waarden incident rapporteert de commissie aan het bestuur.

5.3 Werkwijze

Kaderleden (trainers, leiders, etc.) blijven primair verantwoordelijk voor het nemen van eventuele maatregelen bij de speltechnische incidenten en incidenten van ondergeschikte betekenis, dit ter beoordeling van de direct leidinggevenden. Indien de overtredingen van meer structurele aard zijn wordt de betreffende bestuurscommissie waaronder de activiteit ressorteert ingeschakeld. Ook gesprekken met betrokken overtreders en / of ouders van betrokken jeugdleden horen hierbij.

N&W wordt ingeschakeld bij de meer ernstige vormen van wangedrag of indien betrokken overtreder(s) er, al dan niet structureel, blijk van geven niet bevattelijk te zijn voor de opgelegde maatregelen door direct leidinggevenden. Voor deze incidenten en conflicten geldt de volgende procedure, waarop de werkwijze van N&W is gebaseerd:

 1. Een ieder (zowel leden als niet-leden) kan aanspraak maken op het aanmelden van een incident en / of conflict, echter uitsluitend en voor zover dit conflict en / of incident betrekking heeft op de handhaafbare statuten en reglementen van KNVB en DCV.
 2. Het incident en / of conflict wordt aangemeld bij het bestuur met behulp van het meldingsformulier zoals opgenomen in bijlage 1. Formulieren dienen binnen één week na het incident c.q. ontstaat van een conflict bij de secretaris te worden ingediend.
 3. Afhankelijk van de aard c.q. ernst van het conflict of incident kan het bestuur op grond van artikel 6 van de verenigingsstatuten het besluit nemen tot een onmiddellijke voorlopige strafoplegging. Betrokkene wordt hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen schriftelijk in kennis gesteld. Een kopie van dit schrijven wordt aan N&W gezonden.
 4. Het bestuur verzoekt binnen twee werkdagen na ontvangst van het ontvankelijke bevonden meldingsformulier aan N&W de zaak in behandeling te nemen en het bestuur te adviseren over de op te leggen sanctie.
 5. N&W (na eventueel noodzakelijke mondelinge of schriftelijke toelichting door de aanmelder van het conflict c.q. incident) deelt uiterlijk binnen één week na ontvangst van het verzoek van het bestuur aan betrokkene(n) schriftelijk mede, welke zaak aangaande hem / haar aanhangig is gemaakt.
 6. Betrokkene wordt tegelijkertijd in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk te verantwoorden. Deze schriftelijke verantwoording dient binnen één week na kennisgeving aan betrokkene in het bezit te zijn van N&W.
 7. Op zijn / haar schriftelijke verantwoording wordt betrokkene (indien nodig) in de gelegenheid gesteld op een door N&W te bepalen tijd en plaats een mondelinge toelichting te verstrekken. Desgewenst kunnen hierbij ook getuige(n) en de aanmelder worden uitgenodigd, dit ter beoordeling van N&W. N&W maakt een verslag op van deze mondelinge verantwoording en zendt dit ook toe aan alle aanwezigen en het bestuur.
 8. N&W stelt aan de hand van haar bevindingen de disciplinaire straf vast en adviseert het bestuur hieromtrent schriftelijk uiterlijk binnen drie weken nadat het bestuursverzoek als bedoeld onder punt 4 werd ontvangen.
 9. Het bestuur bespreekt het advies en stelt (bij overname van het advies) betrokkene(n) in kennis van de opgelegde straf. Indien het bestuur een nadere toelichting wenst op het advies van N&W nodigt zij de commissie daarvoor uit Indien het bestuur uiteindelijk wenst af te wijken van het advies van N&W geeft het bestuur daarvoor schriftelijke argumentatie.

10. Het bestuur stelt betrokkene(n) in kennis van de opgelegde sanctie, waartegen statutair binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving een beroep kan worden aangetekend bij het bestuur. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

11. Een uitspraak van een opgelegde straf of vrijspraak wordt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur gepubliceerd op de website.

6. Sancties
Het bestuur is krachten artikel 6 van de Verenigingsstatuten en artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in artikel 5 van de statuten. Sancties kunnen bestaan uit:

 1. Berisping
 2. Taakstraffen
 3. Uitsluiting van wedstrijden / trainingen
 4. Schorsing in uitvoering van functies of activiteiten
 5. Ontzetting van het lidmaatschap (royement)

Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting waarbij het bestuur (een deel van ) de rechten verbonden aan het lidmaatschap kan ontzeggen. Tegen de vier eerste vormen van strafoplegging bestaat geen beroepsmogelijkheid. Het besluit van het bestuur is daar door eindoordeel.

Een royement wordt uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen (waaronder dit statuut met gedragsregels) en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. Hiertegen is binnen één maand schriftelijk beroep mogelijk bij de Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is betrokkene geschorst.

Voor het bepalen van de zwaarte van de straf voor bepaalde categorieën van de overtredingen wordt aansluiting gezocht bij de door de KNVB gehanteerde tuchtreglementen en strafoplegging bij molestaties. Dit laatste overzicht is terug te vinden in hoofdstuk 7.5

N&W in zijn advies (en ook het bestuur in zijn besluit) beoordeelt een situatie op en / of rond het veld (spelers, trainers, leiders etc.) niet los van de KNVB reglementen en rapportages (bijv. wedstrijdformulier). Toegekende straffen van de KNVB worden als voldoende gedragscorrectief beschouwd. Indien een incident samenhangt met gewelddadige handelingen buiten het spel dan neemt de commissie N&W hier kennis van. Alleen in bijzondere situaties kan het bestuur, na een daartoe uitgebracht advies van N&W, additionele sancties opleggen.

7. Bijlagen
Bijlage 1:      Samenstelling Normen- en Waardencommissie van DCV en                              termijnstelling

Bijlage 2:      Gedragsregels ten aanzien van de aandachtsgebieden

Bijlage 3:      Gedragsregels ten aanzien van de doelgroepen

Bijlage 4:      Modelformulier klachten

Bijlage 5:      Overzicht sancties

 

Bijlage 1: 
Samenstelling Normen- en Waardencommissie van DCV en termijnstelling

De Normen- en Waardencommissie van DCV bestaat bij de opstart uit de volgende leden:

… (voorzitter)                                                … (functie binnen vereniging)

… (secretaris)                                                …

…                                                                     …

De benoemingstermijn is vastgesteld op drie jaar na goedkeuring door de ALV.

 

Bijlage 2
2 Gedragsregels m.b.t. de aandachtsgebieden:

2.1 Op en rond het sportcomplex

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. Wij houden ons sportcomplex schoon.
 • We plaatsen onze fietsen en brommers in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling.
 • We parkeren auto’s op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 • We parkeren naast de kantine alleen met toestemming van het bestuur.
 • We houden de toegangen naar de velden vrij  in het belang van de veiligheid.
 • We matigen onze snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.

Diegene, die zich niet houdt aan deze regels, wordt op dat gedrag aangesproken.

 

2.2 In de kantine

 • We betreden de kantine niet met voetbalschoenen.
 • We gaan na het sporten eerst douchen voordat we naar de kantine gaan.
 • Roken is niet toegestaan.
 • We brengen de glazen en lege flessen terug naar de bar als hulpgebaar naar de barmedewerkers.
 • We zitten op de daarvoor bestemde stoelen. De tafels, het voetbalspel etc. hebben een andere functie.
 • We plaatsen de voetbaltassen in het tassenrek  en niet in de kantine.
 • Honden zijn toegestaan, mits zij zijn aangelijnd en geen overlast veroorzaken.
 • We volgen de aanwingingen van de barmedewerkers op.

Diegene, die zich niet houdt aan deze regels, wordt op dat gedrag aangesproken

 

2.3 In en rond de kleedkamers

 • We maken de voetbalschoenen buiten het gebouw  schoon voordat de gang naar de kleedruimten wordt betreden.
 • Het schoonmaken van de schoenen of het uitspoelen van trainingskleding in de doucheruimte is niet toegestaan.
 • Het douchen na de wedstrijd / training is verplicht.
 • We houden rekening met de teams die na jou gebruik willen maken van de kleedkamer. Douche je en verkleed je indien gevraagd zo snel mogelijk.
 • We gebruiken de banken in de kleedkamers om op te zitten; staan doen we op de vloer.
 • We laten de kleedkamers altijd opgeruimd en aangeveegd achter. De trainers en leiders houden hier toezicht op.
 • We doen het afval in de afvalbakken.
 • Het gooien met modder in de kleedkamers is niet toegestaan.
 • Op muren, banken en deuren schrijven of krassen is verboden.
 • We gaan naar de velden via de aangegeven route.
 • We leven de aanwezige aanwijzingen in de kleedkamers met betrekking tot het gebruik van de kleedkamers stipt na.

Diegene, die zich niet houdt aan deze regels, wordt op dat gedrag aangesproken.

 

2.4 Op en rond de velden 

 • We zijn zuinig op de velden. Ga niet doelschieten op de wedstrijdvelden.
 • Velden zijn geen oversteekplaats. We lopen rond het veld als we naar de andere kant moeten.
 • Tijdens de wedstrijd blijven we achter de hekken / reclameborden.
 • Alcohol en glas langs de lijnen zijn niet toegestaan.
 • We lezen de instructies voor het kunstgrasveld voor het betreden hiervan en volgen deze op.

Diegene, die zich niet houdt aan deze regels, wordt op dat gedrag aangesproken.

 

2.5 Kleding en materiaal

 • Iedere speler draagt het officiële DCV tenue tijdens de wedstrijden.
 • We zorgen ervoor dat de (eigen) sportkleding altijd schoon en heel is.
 • Alle elftallen mogen spelen in een gesponsord tenue, mits hiervoor toestemming is gegeven door het bestuur.
 • We zijn zuinig op de tenues van de vereniging (van hun sponsor).
 • Per elftal worden afspraken gemaakt over het wassen en verzorgen van de kleding.
 • Bij trainingen en wedstrijden dragen we scheenbeschermers.
 • We zorgen ervoor dat het wedstrijd- en trainingsmateriaal  na gebruik netjes wordt opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats.
 • De ballen, die over het hek worden geschoten, worden altijd meteen opgehaald.
 • De verschillende materiaalhokken blijven opgeruimd.

Diegene, die zich niet houdt aan deze regels, wordt op dat gedrag aangesproken.

 

2.6  Alcohol, tabak en drugs

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat DCV veel jonge leden heeft dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden.

Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.

 • Het nuttigen van alcoholische dranken is voor 12:00 uur op zaterdag niet toegestaan.
 • Roken in het clubgebouw is niet toegestaan.
 • Roken in de wedstrijdkleding is niet toegestaan.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is niet toegestaan.
 • Er wordt geen alcohol geschonken / verkocht aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Het is ouders en anderen niet toegestaan jongeren onder de 18 jaar alcohol te verschaffen.
 • Voor gebruik buiten wordt alle drank geschonken in plastic bekers.
 • Het is niet toegestaan alcohol te gebruiken buiten het clubgebouw en het terras.
 • Desgevraagd is men verplicht zich te legitimeren aan de barmedewerkers.
 • Wij verwachten dat onze leden, toeschouwers en vrijwilligers kennis nemen van de regels rondom het gebruik van alcohol en glas via de publicaties in de kantine. Wij verwachten dat de leden, toeschouwers en vrijwilligers zich aan deze regels houden.

Diegene, die zich niet houdt aan deze regels, wordt op dat gedrag aangesproken.

 

Bijlage 3:

3 Gedragsregels m.b.t. de doelgroepen:

3.1 Gedragsregels voor de speler / aanvoerder

De spelers zijn als de leden van DCV de kern van de voetbalvereniging.

De speler / aanvoerder:

 • Doet niets dat de goede naam van DCV in diskrediet kan brengen.
 • Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
 • Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider / wedstrijdsecretariaat als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
 • Onthoudt zich van onsportief gedrag in het algemeen
 • Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
 • Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van DCV
 • Toont respect voor tegenstanders, ouders, toeschouwers en vrijwilligers en onthoudt zich van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op het gedrag van de tegenstander, ouders, toeschouwers en vrijwilligers.
 • Toont respect voor de scheidsrechter en grensrechters en onthoudt zich van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op de leiding van de scheidsrechter en grensrechters.
 • Is zuinig op alle materialen van DCV en andere verenigingen, dus ook op de velden en de kleedkamers.
 • Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen, vloeken, scheldwoorden, krachttermen en dergelijke.
 • Zorgt dat de gebruikte kleedkamer schoon wordt achtergelaten.
 • Gebruikt geen alcohol en rookt niet in wedstrijdkleding.
 • Zet op wedstrijddagen zijn voetbaltas in het daarvoor bestemde rek. Na de training mag de tas in de hal.
 • Wordt geacht medespelers aan te spreken, die handelen in strijd met de geldende gedragsregels.
 • Spreken onderling af wie de kleedkamer na gebruik schoonmaakt

 

Voor de aanvoerder geldt tevens:

 •  Is zich teven bewust van een voorbeeldfunctie voor het team en gedraagt zich sportief
 • Treedt bij escalaties tijdens de wedstrijd beschermend op voor iedereen die volgens de regels bij de wedstrijd betrokken is. Optreden is gericht op een de-escalerend effect op de gebeurtenissen.
 • Rapporteert wangedrag of andere problemen bij de desbetreffende coördinator , contactpersoon of via het meldingsformulier bij de secretaris. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders / verzorgers ingelicht.

 

3.2 Gedragsregels voor het kaderlid (trainer, leider, vrijwilliger)

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op het kaderlid van toepassing.

Het kaderlid:

 • Doet niets dat de goede naam van DCV in diskrediet kan brengen en is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie en gedraagt zich sportief.
 • Toont respect voor de scheidsrechter en grensrechters en onthoudt zich van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op de leiding van de scheidsrechter en de grensrechters.
 • Toont respect voor tegenstanders, ouders, toeschouwers en vrijwilligers en onthoudt zich van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op het gedrag van de tegenstander, ouders, toeschouwers en vrijwilligers.
 • Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen, vloeken, scheldwoorden, krachttermen en dergelijke.
 • Treden bij escalaties tijdens de wedstrijd beschermend op voor iedereen die volgens de regels bij de wedstrijd betrokken is. Optreden is gericht op de-escalerend effect op de gebeurtenissen.
 • Houdt toezicht in de kleedkamers bij thuis- en uitwedstrijden en zorgt dat de kleedkamer opgeruimd en heel wordt achtergelaten.
 • Gebruikt gaan alcohol en tabak tijdens het begeleiden van een team.
 • Organiseert het opruimen van de doelen en de hoekvlaggen en het opklappen van de netten als er geen thuiswedstrijd meer wordt gespeeld.
 • Ziet er op toe dat er zuinig wordt omgegaan met de velden.
 • Zorgt dat het veld na de training (op tijd) ontdaan is van de gebruikte materialen.
 • Rapporteert wangedrag of andere problemen bij de desbetreffende coördinator , contactpersoon of via het meldingsformulier bij de secretaris. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders / verzorgers ingelicht.

 

 • Voor de trainer geldt tevens:
 • Is voor, tijdens en na trainingen en wedstrijden verantwoordelijk voor het gedrag van de groep.
 • Instrueert spelers en begeleiders over gewenst en ongewenst gedrag tijdens het voetballen.
 • Neemt de eigen verantwoordelijkheid voor het gedrag van de spelers en laat het bepalen van de gedragsgrenzen niet alleen aan de scheidsrechter.
 • Neemt binnen de eigen mogelijkheden maatregelen indien de gedragsregels niet nageleefd worden.

 

3.3 Gedragsregels voor de scheidsrechter

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de scheidsrechter van toepassing.

De scheidsrechter:

 • Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen, vloeken, scheldwoorden, krachttermen etc.
 • Vult de wedstrijdformulieren naar eer en geweten en volgens de regels van de KNVB in.
 • Is een half uur voor de wedstrijd aanwezig.
 • Past de regels aan aan het niveau van de spelers. Plezier in het spel staat bij jeugdvoetbal voorop.
 • Is zowel binnen als buiten het veld sportief.
 • Is beslist, objectief en beleefd bij het constateren van overtredingen.
 • Zorgt ervoor op de hoogte te zijn van vernieuwde spelregels.
 • Geeft daar waar verdiend beide teams een compliment voor het goede spel.

 

3.4 Gedragsregels voor de ouder/verzorger en toeschouwer

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder / verzorger en toeschouwer van toepassing.

De ouder / verzorger en toeschouwer:

 • Doet niets dat de goede naam van DCV in diskrediet kan brengen en is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie.
 • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door sportief gedrag en respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
 • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken / reclameborden van het veld.
 • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders en komt dus niet in de kleedkamer (uitgezonderd E + F) tenzij op verzoek van de begeleiding.
 • Moedigt positief aan maar onthoudt zich van technische en tactische aanwijzingen.
 • Moedigt niet aan tot harder voetbal.
 • Wij verwachten dat de ouder / toeschouwer de aanwijzingen van de kaderleden en de vrijwilligers opvolgt.
 • Heeft respect voor de scheidsrechter en grensrechters en onthoudt zich van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op de leiding van de scheidsrechter en grensrechters.
 • Heeft respect voor spelers, tegenstanders, ouders, toeschouwers en vrijwilligers en onthoudt zich van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op het gedrag van de tegenstander, toeschouwers, ouders en vrijwilligers.
 • Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen, vloeken, scheldwoorden, krachttermen etc.
 • Uit eventuele kritiek op training, begeleiding of organisatie bij de desbetreffende coördinator of het betreffende bestuurslid.
 • Gunt zijn / haar kind het kind zijn, want het kind moet nog veel leren. Winnen en verliezen horen bij het voetbalspel, hou het positief.

 

Bijlage 4: 

4 Meldingsformulier 

Meldingsformulier incident bij voetbalvereniging DCV 

Ingezonden door                        : ___________________________________________________

Adres                                             : ___________________________________________________

Postcode +Woonplaats              : ___________________________________________________

Telefoonnummer                        : ___________________________________________________

Datum incident                            : ___________________________________________________

 

Bij het incident betrokken lid / leden / andere betrokkene(n): 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

Korte omschrijving van het incident:
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Datum ondertekening  : _____________________    Handtekening: ____________________

 

Dit formulier dient binnen 1 week na incident ingeleverd te zijn bij de secretaris van de vereniging

 

Dit gedeelte uitsluitend in de vullen door de vereniging:

Afhandeling

Datum

Paraaf

Ontvangst secretariaat

 

 

Melding ontvankelijk (ja/nee)

 

 

Ontvangst N&W

 

 

Kennisgeving aan lid/leden door N&W

 

 

Ontvangst schriftelijk verweer

 

 

Mondelinge behandeling door N&W

 

 

Advies N&W aan bestuur

 

 

Sanctiebesluit door bestuur

 

 

Kennisgeving aan lid/leden door bestuur

 

 

 

Bijlage 5:

5 Overzicht sancties (volgt)

 
Statuten Normen & Waarden vv DCV Krimpen aan den IJssel, versie juni 2018

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!